Өгөөжийн тооцоолол
01.
Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ
Сар бүр оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг сонгоно уу?
5,000.0₮
10,000.0₮
20,000.0₮
50,000.0₮
100,000.0₮
200,000.0₮
500,000.0₮
1,000,000.0₮
02.
Компани
Хөрөнгө оруулалт хийх компанийг сонгоно уу?
Сүү ХК (SUU)
Говь ХК (GOV)
АПУ ХК (APU)
Мандал Даатгал ХК (MNDL)
Түмэн Шувуут ХК (TUM)
03.
Эхлэх он
Хөрөнгө оруулалт хийж эхлэх он сонгоно уу?

2010

он

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10,382,052.7₮

1,273,688.1₮